close
چت روم
شباهت کلمات
محمد میگه:
به یکی میگن حموم چند بخشه؟ میگه: دو بخشه، زنونه، مردونه!
محمد میگه:
به طرف میگن چرا یخچالت اینقدر برفک داره ، میگه حتما آنتنش کج شده !